Grzyb Reishi (Ganoderma Lucidum) był stosowany od setek lat w rozwiązaniu problemów z alergią w medycynie wschodnioazjatyckiej. Wcześniej jednak jego stosowanie wynikało wyłącznie z doświadczeń empirycznych, to znaczy, że ludzie widzieli jego korzystny wpływ przy problemach alergicznych. Nikt jednak nie wiedział, dlaczego Lakownica Lśniąca (Reishi) niweluje problemy alrgiczne.

W ostatnich latach opublikowano wyniki wielu badań naukowych, które ujawniają wiele dobroczynnych właściwości przeciwhistaminowych Grzyba Reishi.

Jednym z przykładów może być badanie dokonane w Hiszpanii:

W badaniu z podwójnie ślepą próbą udział wzięło 91 osób z astmą przewlekłą, umiarkowaną do ciężkiej. Badanie trwało 4 tygodnie i miało charakter porównawczy z prednizonem (popularna substancja farmakologiczna stosowana w leczeniu alergii oraz astmy). Celem badania było porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i efektów leczenia z ASHMI (naturalny lek roślinny, którego głównym składnikiem jest  Ganoderma Lucidum).

W opublikowanych wynikach niniejszego badania autorzy wywnioskowali, że lek roślinny oparty o Reishi okazał się być bardziej bezpieczny i skuteczny, niż popularny lek syntetyczny. W przeciwieństwie do prednizonu, ASHMI nie miał niekorzystnego wpływu na czynność nadnerczy i miał korzystny wpływ na równowagę limfocytów Th1 i Th2.

Kolejnym przykładem są niedawno zakończone badania, mające na celu porównywanie bezpieczeństwa, tolerancji i działania ASHMI (zawierającego Grzyb Reishi) do standardowej terapii kortykosteroidami (lek Pulmicort Turbuhaler, zawierający budezonid) u dzieci w wieku 5-14 lat z astmą przewlekłą, lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa, przeprowadzone w Chinach. Wyniki wskazują, że ASHMI (zawierający jako główną substancję Grzyb Reishi) jest bezpieczniejszy i lepiej tolerowany przez dziecięcy organizm. Zgodnie z oczekiwaniami, zarówno standardowe leczenie budezonidem, jak i leczenie lekiem ziołowym ASHMI, znacznie się poprawiły objawy kliniczne. Należy jednak zaznaczyć, że lepsze wyniki dotyczące objawów były w grupie leczonej ASHMI, zwłaszcza w porówaniu dzieci z objawami nosowymi.

Jak wiadomo, nasza dieta i żywienie ma wpływ na reakcje alergiczne. Beta-glukany zawarte w Grzybie Reishi wiążą się z komórkami układu immunologicznego, takimi jak makrofagi i komórki NK. W ten sposób wywierają działanie immunomodulujące, poprzez aktywację naturalnymi drogami produkcji TNF-alfa, IFN-gamma i IL-12 (cytokin biorących udział w odpowiedzi odpornościowej organizmu).

Podczas badań alergii orzechowych, przeprowadzanych na szczurach, po zastosowaniu preparatu zawierającego beta-glukany z Ganoderma Lucidum, zaobserwowano znaczne zmniejszenie objawów alergii.

Wszystkie powyższe przykłady są doskonałym potwierdzeniem skuteczności działania Grzyba Reishi w leczeniu alergii. Co ważne, stosowanie leków i suplementów zawierających Ganoderma Lucidum rozwiązuje problemy alergiczne u ich źródła, a nie tylko poprzez łagodzenie objawów, jak często ma to miejsce w przypadku klasycznych medykamentów.